Ohlédnutí za koncertem ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR 21. 7. 2016 pod záštitou senátorky MUDr. Aleny Dernerové

Uběhlo již několik dní od významného dne, který prožily děti z pěveckých sborů Permoníček Most a Čmeláček Žatec. Všem dětem, rodičům a vedení sborů se dostalo té cti vystupovat 21. 7. 2016 ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR v Praze po záštitou senátorky MUDr. Aleny Dernerové.

Sbor byl vybrán a zařazen mezi 19 účinkujících z celé republiky a celkem již po šesté vystupoval v historicky nádherných prostorách Valdštejnské zahrady Senátu PČR v Praze.

Na koncert vyjely dva autobusy se 130 účastníky a každý z nich byl pln očekávání a radosti s připravovaného dne. Většina z nich jela na tato místa, velmi zajímavá a přitažlivá, poprvé.

Po příjezdu do Prahy se celá skupina, prodíraje se neskutečnými davy návštěvníků, odebrala do Valdštejnské zahrady, která vznikla v 17. století ve stylu italského manýristického parku a přináleží k Valdštejnskému paláci. Dominantou Valdštejnské zahrady je úchvatná „sala terrena“, k níž těsně přiléhají místnosti retiráda a grótta. V monumentální a výjimečné stavbě sala terreny měly děti vy-stupovat.

Vedení sboru, děti a rodiče byli přivítáni vedoucí oddělení senátních služeb sleč-nou Jitkou Boumovou, velmi to sympatickou slečnou, která se o nás po celý den starala. Poté byli všichni rozděleni do tří skupin, kdy každé skupiny se ujala další asistentka, a odešlo se na prohlídku Valdštejnského paláce. Odezvy dětí a rodičů byly velmi kladné. Následovalo volno a všichni se roz-prchli po Valdštejnské zahradě, kde byl tradičně velký zájem také o zdejší faunu, zvláště pávy a výry.


V Sále Argonautů zase upoutaly pozornost stropní fresky zobrazující výpravu řeckých hrdinů, kteří se vypravili pro zlaté rouno. A právě v této místnosti, těsně přiléhající k sala terreně, se před kon-certem děti převlékaly do pěveckých úborů a překvapením bylo i bohaté občerstvení, které objed-nala a zajistila senátorka MUDr. Alena Dernerová.

A nadešel koncert. Prostory Valdštejnské zahrady se zaplnily do posledního místa a řada návštěvní-ků stále přicházela, když viděla, že se připravuje program s dětmi, které se připravovaly v krásných červených šatičkách a červených mašlích. Každý byl zvědavý, co ti malí umělci budou předvádět. Všude byly slyšet zvuky kamer a fotoaparátů.

Koncert začal v 17 hodin pod vedením sbormistryně Evy Hodkové, za hudebního doprovodu Maria-na Hodka, za asistence Barbory Jiříkové a celým programem provázel Jan Hönig.

Po celý program, hlavně od úvodní písně Óda na češtinu (Óda na radost) děti zpívaly s velikým pocitem váž-nosti, sebekázně důstojnosti a zodpovědnosti, ale i s velikou radostí, hravostí, dravostí a štěstím. Všichni pociťovali úctu k místům, kde zpívají. Děti byly úžasné. Pozorovali jsme, co krásy se skrývá v dětských hrdlech, jaké neopakovatelné zážitky dokázaly v tu chvíli svým zpěvem připravit pro nás, pro rodiče a všechny přítomné. Jak dokázaly lidi chytit za srdce a vyburcovat je k tomu, aby s nimi řadu písní zpívali, zejména naše lidové písně, a hlavně Masarykovu oblíbenou píseň Ach synku, syn-ku. Všichni jsme cítili ono slastné zamrazení při jejich zpěvu a každý v tu chvíli zapomněl na trápení, nedorozumění a veškeré zlo, které teď světem vládne. Celé publikum dlouho vždy tleskalo, někteří vstávali a volali bravo. Děti nás nezklamaly.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Magistrátu města Mostu a Městskému úřadu v Žatci za fi-nanční podporu na tuto nádhernou akci v Senátu PČR v Praze, ale i sponzoru INFRA, s.r.o. – vydava-telství a nakladatelství, vzdělávací agentuře, konkrétně jednateli společnosti Janu Krätzerovi a jeho řediteli Ing. Petru Hodkovi, MBA.

Potěšilo nás a zároveň děkujeme, že z Magistrátu města Mostu se koncertu zúčastnili tajemník Ing. Jiří Mysík a kronikářka OŠKaS Ing. Ivana Ryllová. Zároveň děkujeme za účast i jednateli společ-nosti INFRA s.r.o. Janu Krätzerovi. Dalšími hosty koncertu byli i představitelé vlády Senátu PČR v Praze předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka a ministr obrany Martin Stropnický.

Dík patří i sponzorům, kteří v letošním školním roce podpořili naši činnost, a to: Stavebnímu byto-vému družstvu KRUŠNOHOR, zastoupený ředitelem družstva panem Františkem Rybou, dále re-klamní agentuře RAPRINT s.r.o., zastoupený ředitelem společnosti Radkem Kupicou a Severočes-kým dolům a.s.

Co říci závěrem? Vedení sboru, děti, rodiče i prarodiče mají nezapomenutelné zážitky z účasti na koncertě ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR v Praze.

A především děkujeme paní senátorce MUDr. Aleně Dernerové, že tento koncert zaštítila, a tím připravila veliký zážitek všem, kteří se ho zúčastnili, zážitek zakončený úspěchem malých zpěváčků. Závěr našeho školního roku, i když později, jsme ukončili poctivě, šťastně a důstojně.

Eva Hodková

Alena Dernerová

Dětský neurolog specialista, místopředsedkyně senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.

Místopředsedkyně senátního klubu ANO a Severočech. Dále členkou Správní rady Nadace charty 77 a Konta bariéry.

Od roku 2013 také členkou správní rady VZP.

Další články

Členka správní Rady VZP 10.07.2016 Jako členka správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny mám zatím tuto zkušenost –...
Chci zlepšit vztahy 09.07.2016 Praha, Most – Dva roky se snažila získat body pro spotřebitele v duelu mobilní operátoři...
Jaderné uložiště 13.06.2016 Ze sedmi vytipovaných lokalit na území Česka je ta lubenecká označována těmi, kteří...

Můžete mě kontaktovat!

  • otazky@adernerova.cz

  • www.odveztekaly.cz

  • www.adernerova.cz

  • www.dernerovapolitik.cz

Vaše podněty

Využijte tento formulář pro Vaše názory a podněty. Budu se snažit co nejdříve odpovědět.